Skip to content

Transparency Act

 

At Xeneta, we believe Transparency Builds Trust. The Norwegian Transparency Act is an effort to provide consumers with detailed information about the products/services they consume, in relation to accuracy, ownership, human rights and working conditions. This act is one of popular motivation to improve ESG efforts in corporate environments and we encourage this transparency which empowers consumers to have personal governance over their decisions and informs culture on collective impact to the world around us. 

This will soon be made available to our international audience in English.

 

Aktsomhetsvurdering

Xeneta AS sitt arbeid med å implementere og etterleve kravene i lys av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

Innledning

Xeneta AS (heretter «Xeneta») er et privateid selskap med hovedkontor i Oslo. Xeneta har datterselskaper i USA, Nederland, Tyskland og Storbritannia. Den kommersielle driften foregår i det norske selskapet, men datterselskapene er etablert med den hensikt å håndheve nasjonale regler knyttet til bl.a. ansatte, kontorer og lignende. På bakgrunn av dette er majoriteten av leverandørene til konsernet tilknyttet den norske virksomheten, men denne rapporten skiller ikke mellom leverandører til mor- eller datterselskap.

Xeneta sin kjernevirksomhet er salg av tilgang til en plattform som tilgjengeliggjør informasjon om sjø- og flyfrakt. Hensikten med plattformen er å gi tilgang til informasjon som gjør det enklere å styre forhandlinger med leverandører, overvåke markedet og måle resultater. Tilgang til plattformen selges til virksomheter over hele verden.

Xeneta har tatt forpliktelsene som kommer frem i Åpenhetsloven med den største alvorlighet. Vi forstår at alt vi gjør har en påvirkning på verden rundt oss. Som selskap, partner, arbeidsgiver og som individer forsøker vi å maksimere vår positive påvirkning og minimere skader og negativitet, or vi har tro på at vi kan utgjøre en positiv forskjell.  

Som et selskap i stor vekst har vi god nytte av å få bedre oversikt over leverandører og samtidig evaluere deres etterlevelse av menneskerettigheter. På tross av dette må det også presiseres at Xeneta - i et internasjonalt perspektiv - er et lite selskap og derav kan ha liten til ingen påvirkningskraft på mange av sine leverandører. Xeneta erkjenner at vurderingen i denne rapporten kan kaste lys over mulige brudd på menneskerettigheter, og at dette på sikt vil kunne bidra til å ta aktive valg, herunder for å redusere antall leverandører hvor risikoen for menneskerettighetsbrudd er stor.

Dette er den første rapporten som er laget på bakgrunn av Åpenhetslovens krav til offentlig tilsyn og transparens. Inspirert av våre mål og ambisjoner er Xeneta fullt ut forpliktet til åpenhet og å tilby omfattende informasjon om våre leverandører. Vi vil jevnlig vurdere, revidere og overvåke vår praksis for å kontinuerlig forbedre og iverksette hjelpende tiltak når det er nødvendig. I denne rapporten vil vi presentere et overordnet bilde av metoden vi har brukt for å etterleve kravene i henhold til Åpenhetsloven og de resultatene som har kommet frem.

 

Organisajon

Åpenhetsloven er implementert på konsernnivå i Xeneta, dvs. at alle leverandører blir evaluert etter de samme kravene. Alle leverandører blir også registrert i ett samlet system, uavhengig av om det er en leverandør av morselskapet eller datterselskap. Xeneta tar derfor ansvaret for at hele konsernet jobber med å etterleve loven og aktivt arbeide med å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Konsert er per 30. juni 2023 organisert på følgende måte:

Objekter

I henhold til Åpenhetsloven har Xeneta valgt å kategorisere verdikjeden etter følgende kategorier:

  1. Eiendom og drift
  2. IT og systemer
  3. Rådgivere og konsulenter
  4. Salg og markedsføring
  5. Finans
  6. HR og kommunikasjon

Aktsomhetsvurdering 2022

 

Innledning

For å kartlegge prioriteringer for konsernet er det innledningsvis tatt utgangspunkt i sannsynligheten blant leverandørene brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Deretter er det vurdert den aktuelle konsekvensen og alvorligheten ved eventuelle brudd. Modellen som anvendes er som følger:

Kriterier for vurdering av sannsynlighet

Svært sjelden

1

Det vil høyst sannsynligvis ikke inntreffe brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold.

Sjelden

2

Det er større sannsynlighet for at det ikke vil inntreffe brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold enn at det vil inntreffe de neste årene.

Sannsynlig

3

Det forventes å inntreffe brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold de neste 3-5 årene.

Meget sannsynlig

4

Brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold pågår og/eller vil mest sannsynlig skje innen 1-2 år.

Påregnelig hendelse

5

Brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold pågår.

 

Kriterier for vurdering av konsekvens

Minimal

1

Vil verken forårsake fysisk eller psykisk skade eller brudd på menneskerettigheter.

Liten

2

Vil ikke forårsake fysisk eller psykisk skade, men det kan oppstå brudd på menneskerettigheter.

Middels

3

Vil sannsynligvis ikke forårsake fysisk skade, men kan sannsynligvis forårsake noe psykisk skade.

Høy

4

Vil sannsynligvis ikke forårsake fysisk skade, men kan sannsynligvis forårsake alvorlig psykisk skade.

Alvorlig

5

Kan resultere i tap av liv eller alvorlig fysisk skade.

 

Basert på denne modellen vil Xeneta kontinuerlig foreta interne vurderinger av sine leverandører. Her vil vi se på omfanget av eventuelle brudd (hvor mange leverandører innenfor hver kategori som omfattes) og muligheter for gjenoppretting og/eller å bytte ut leverandører der det finnes adekvat erstatning. Relevante momenter i en slik vurdering vil være omfang av leveringen til Xeneta, industrien som leverandøren opererer i, kjente tilfeller av brudd på menneskerettigheter innen den industrien, og kjente tilfeller av brudd på menneskerettigheter i det landet hvor leverandøren opererer.

 

Resultater av den overordnede aktsomhetsvurderingen

Basert på den overnevnte aktsomhetsvurderingen, har Xeneta laget en oversikt over sine leverandører hvor de forskjellige kategoriene er rangert.

Leverandørkategori

Antall leverandører

Sannsynlig

Konsekvens

Eiendom og drift

25+

 

 

Drift

 

2

2

Kontorlokaler

 

1

1

IT og systemer

125+

 

 

Software

 

2

2

Hardware

 

4

4

Rådgivning og konsulenter

15+

2

2

Salg og markedsføring

50+

1

1

Finans

15+

1

1

HR og Kommunikasjon

25+

1

1

 

Avslutning

Xeneta vil kontinuerlig fortsette arbeidet med Åpenhetsloven. Ettersom dette er den første rapporten som er utarbeidet er det rom for forbedring på mange punkter. Det har vært en omfattende prosess å implementere et system på konsernnivå som gir oversikt over samtlige leverandør ned på et detaljnivå som tilfredsstiller kravene nedfelt i loven. Det gjenstår derfor fortsatt en del arbeid med å kunne kategorisere leverandørene våre på en mer presis måte. I tillegg ønsker vi å etablere bedre prosesser for å innhente informasjon direkte fra leverandører fremfor å være avhengig av egne undersøkelser.

Hensikten med aktsomhetsvurderingen vil være å på en bedre måte vurdere leverandører slik at vi aktivt kan foreta en evaluering om det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltak om gjenoppretting eller utskiftning av leverandører der det finnes adekvate erstatning. I tiden fremover vil Xeneta arbeide med å innføre mer detaljerte interne retningslinjer for alle nye leverandører. Det vil være krav om en mer omfattende due diligence av leverandører for å sikre gode rutiner for å hensynta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg vil resultatene av slike informasjonssøk og due diligence også være med i helhetsvurderingen om vi skal inngå samarbeid med en leverandør eller ikke.

 

If you have any questions, please contact us via info@xeneta.com